Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Datnis” (turpmāk tekstā – Uzņēmums), Reģistrācijas Nr.: 40003803523, juridiskā adrese: Mazā Spulgu iela 3 – 24, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167; Kontaktinformācija: Tālruņa Nr. +371 29539192; e-pasta adrese: info[at]datnis[.]lv ; mājas lapa: datnis[.]lv ;

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats – Līgumu, pirkumu noslēgšanai un izpildei

Mēs nodrošinām godīgu un likumīgu personas datu apstrādi, apstrādājot Jūsu personas datus tikai konkrētiem, iepriekš noteiktiem nolūkiem, un pastāvot atbilstošam tiesiskajam pamatam. Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi šādiem nolūkiem: lai noslēgtu un izpildītu noteikta veida līgumus (sadarbības līgumus, uzņēmuma līgumus, līgumus par preču pirkumu, pakalpojumu sniegšanu vai saņemšanu utmldz. ), tāpēc mums var būt nepieciešams apstrādāt šādus personas datus: klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja un/ vai tā pārstāvja identifikācijas datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods); kontaktinformāciju saziņai (piemēram, vārds, uzvārds, amats, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese korespondencei); norēķinu veikšanai nepieciešamo informāciju (piemēram, reģistrācijas numurs, bankas konta numurs). Līgumu noslēgšanas un izpildes gaitā mēs apstrādājam arī cita veida informāciju, ko mums sniegusi otra līgumslēdzēja puse – klients, sadarbības partneris vai piegādātājs (piemēram, jebkāda līgumā ietvertā informācija vai pirms līguma noslēgšanas sniegtā informācija par pieredzi, sertifikātiem un atļaujām, veiktajiem darbiem un izpildītajiem pasūtījumiem). Šī nolūka ietvaros mums var rasties nepieciešamība apstrādāt arī otras līgumslēdzēja puses – klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja kontaktpersonu datus: identifikācijas datus (piemēram, vārds, uzvārds, noteiktos gadījumos arī – personas kods); kontaktinformāciju saziņai (piemēram, amats, e-pasta adrese, tālruņa, darba vietas adrese). Ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītos dokumentus uzglabājam tik ilgi, kamēr uzņēmumam ir nepieciešamība tos apstrādāt, vadoties no katra konkrētā dokumenta satura. Dokumenti var tikt uzglabāti pierādījumu nodrošināšanai iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu glabāt noteikta veida dokumentus. Šo datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati ir: apstrāde vajadzīga pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas un līguma izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta b apakšpunkts); juridiska pienākuma izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c apakšpunkts) – piemēram, likuma “Par grāmatvedību” prasību izpildei; pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta f apakšpunkts).

Kādā veidā mēs saņemam Jūsu personas datus un kādēļ Jums ir jāsniedz savi personas dati ?

Jūsu personas datus mēs saņemam galvenokārt no Jums – no Jūsu iesniegtās vizītkartes, iesūtītā e-pasta, līguma vai rēķina. Ja esat klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja kontaktpersona, tad Jūsu personas datus iegūstam no Jums vai no klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja mums iesūtītā līguma, rēķina vai piegādes dokumenta. Noteikta veida datu iegūšana mums ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, uz Uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu izpildei, kā arī lai īstenotu Uzņēmuma leģitīmās intereses. Ja mums datu iegūšana ir nepieciešama iepriekš norādītajiem nolūkiem, datu nesniegšana var apdraudēt līguma slēgšanu un izpildi, kā arī no darījuma attiecībām izrietošo juridisko pienākumu izpildi un Uzņēmuma tiesību īstenošanu. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to sniegšana varētu palīdzēt uzlabot mūsu sadarbību, pirms datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Datu apstrāde mājas lapā

Sabiedrības “Datnis” mājas lapā ir saziņas forma, kas ļauj veikt preču iegādi un sazināties ar mūsu uzņēmumu elektroniski. Saziņas formā tiek norādīta sekojoša kontaktinformācija saziņai (obligāti aizpildāmā informācija): (piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese piegādei un korespondencei – valsts, pilsēta, novads, pasta indekss); norēķinu veikšanai nepieciešamā informācija (piemēram, uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, uzņemuma bankas konta numurs).

Kam ir pieejami Jūsu personas dati ?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nododam personas datus citām personām tikai gadījumos, kad pastāv atbilstošs tiesiskais pamats personas datu nodošanai. Jūsu personas datiem atkarībā no personas datu veida pēc nepieciešamības, varētu piekļūt: mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam šī informācija ir nepieciešama darba pienākumu vai deleģēto uzdevumu veikšanai, piemēram, finanšu daļas darbinieki, par konkrētā līguma izpildi atbildīgie darbinieki, tai skaitā mūsu kontaktpersonas, ko esam norādījuši līgumā, struktūrvienību vadītāji, valdes locekļi, juristi; personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar rakstveidā noslēgtu līgumu un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, preču piegādes pakalpojumu nodrošinātāji, servisa pakalpjumu nodrošinātāji, kā arī citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Uzņēmumam; kontrolējošās un tiesībaizsardzības institūcijas pēc to pamatota pieprasījuma tiesību aktos noteiktos gadījumos;

Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm ?

Jūsu personas dati netiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm.

Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā ?

Jūsu personas dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā.

Kā tiek noteikts laikposms Jūsu personas datu glabāšanai ?

Ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītos personas datus mēs glabāsim tik ilgi, kamēr būs spēkā noslēgtais līgums un noteiktu laikposmu pēc tam: lai izpildītu tiesību aktos paredzētās prasības noteikta veida dokumentu glabāšanas termiņiem, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus; lai nodrošinātu iespēju pierādīt savu saistību izpildi vai prasīt otras puses saistību izpildi, atbilstoši darījuma veidam un normatīvajos aktos noteiktajiem prasījuma noilguma termiņam – no 3 līdz 10 gadiem.

Sociālie tīkli

SIA “Datnis‘’ komunikācijai, tajā skaitā ar klientiem, izmanto sociālos tīklus, tie ir: Facebook; LinkedIn;

Sīkdatnes

Sabiedrības „Datnis“ interneta lapa izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta dokumenti, ko interneta pārlūks ievieto un saglabā datorsistēmā. Daudzas interneta lapas un serveri izmanto sīkdatnes. Daudzas sīkdatnes satur, tā saucamo, sīkdatņu ID. Sīkdatnes ID ir viennozīmīgs sīkdatnes atpazinējs. Tas sastāv no zīmju virknes, ar kuras palīdzību interneta lapas un serverus var nosūtīt konkrētam interneta pārlūkam, kurā saglabāta sīkdatne. Tas dod iespēju apmeklētajām interneta lapām un serveriem atšķirt attiecīgās personas individuālo pārlūku no citiem interneta pārlūkiem, kas satur citas sīkdatnes. Konkrētu interneta pārlūku var atpazīt un identificēt ar viennozīmīgu sīkdatnes ID. Izmantojot sīkdatnes, sabiedrība „Datnis“ savu mājas lapu lietotāju rīcībā nodot lietotājiem draudzīgus pakalpojumus, kas bez sīkdatņu izmantošanas nebūtu iespējams. Izmantojot sīkdatnes, informāciju un piedāvājumus mūsu mājas lapā varam optimizēt lietotājam vēlamā veidā. Kā jau iepriekš minēts, sīkdatnes mums sniedz iespēju atpazīt mūsu mājas lapas lietotājus. Šādas atpazīšanas mērķis ir atvieglot lietotājiem darbu ar mūsu mājas lapu. Lietojot mājas lapu, kas izmanto sīkdatnes, lietotājam katru reizi atverot konkrēto mājas lapu, piemēram, vairs nav jāievada savi pieejas dati, jo tos pārņem mājas lapa un lietotāja datorsistēmā saglabātās sīkdatnes. Vēl viens piemērs ir preču groza sīkdatnes interneta veikalā. Interneta veikals ar sīkdatnes palīdzību atceras preces, ko klients salicis virtuālajā preču grozā. Izvēloties attiecīgu iestatījumu, attiecīgā persona katrā laikā var atsaukt sīkdatņu saglabāšanu mūsu mājas lapā un pat to liegt līdz atsaukumam. Saglabātas sīkdatnes interneta pārlūkā vai citās programmatūrās var izdzēst. To ir iespējams izdarīt visos šobrīd aktuālajos interneta pārlūkos. Ja attiecīgā persona deaktivē sīkdatņu izmantošanu lietotajā interneta pārlūkā, tad ir iespējams, ka vairs ne visas funkcijas mūsu mājas lapā darbosies pilnā apjomā.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta I. daļas a apakšpunktu mūsu uzņēmums ir ņēmis par juridisko pamatu datu apstrādei, attiecībā uz ko mēs prasām atļauju apstrādāt informāciju vienam konkrētam mērķim. Ja personas datu apstrāde nepieciešama saistībā ar kāda līguma izpildi, kur viena no līgumslēdzējām  pusēm ir attiecīgā persona, kā tas, piemēram, ir apstrādājot datus, lai piegādātu preces vai pakalpojumus vai pretpakalpojumu darījumos, tad datu apstrādes pamatā ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta I. daļas b apakšpunkts. Tas pats attiecas uz tādiem datu apstrādes pasākumiem, kas nepieciešami pirms līguma noslēgšanas, piemēram, ja persona prasa informāciju par mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Ja mūsu uzņēmumam ir uzlikts juridisks pienākums apstrādāt personas datus, piemēram, saistībā ar nodokļu nomaksu, tad datu apstrādes pamatā ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta I. daļas c apakšpunkts. Retos gadījumos ir iespējams, ka personas datu apstrāde nepieciešama, lai aizstāvētu attiecīgās personas vai kādas citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses. Tas, piemēram, varētu būt gadījums, ja mūsu uzņēmumā kāds apmeklētājs gūst traumu un tādēļ mums viņa vārds, uzvārds, vecums, veselības apdrošināšanas dati vai cita vitāli svarīga informācija jāpaziņo ārstam, slimnīcai vai kādai citai trešajai personai. Tad datu apstrādes pamatā būtu Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta I. daļas d apakšpunkts. Visbeidzot datu apstrādes pamatā var būt Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta I. daļas f apakšpunkts. Minētie tiesību akti ir pamatā datu apstrādei, kas nav pamatota ne ar vienu no iepriekš minētajām normām, ja datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizstāvētu pamatotas mūsu uzņēmuma vai kādas trešās personas intereses, ja tās nedominē pār attiecīgās personas interesēm, pamattiesībām un pamatbrīvību. Mēs drīkstam šādi apstrādāt datus, jo Eiropas likumdevējs to ir īpaši norādījis. Likumdevēja uzskats ir tāds, ka par pamatotu var uzskatīt interesi, ja attiecīgā persona ir par informācijas apstrādi atbildīgās personas klients (Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 47. apsvēruma 2. teikums).

Jūsu tiesības

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Jūs varat arī iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm. Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai dzēsīsim Jūsu personas datus. Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem. Iesniedzot attiecīgu iesniegumu: nosūtot to mums pa pastu ierakstītā vēstulē (lai dokumentam būtu juridisks spēks, saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta pirmo daļu tajā iekļauj dokumenta autora nosaukumu, dokumenta datumu un parakstu) uz sekojošu adresi: SIA “Datnis‘’, Mazā Spulgu iela 3 – 24, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167; iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info[at]datnis[.]lv ;. Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un neizpaušanu nepiederīgām personām.

1 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)